Obchodní podmínky

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné.

Článek 2
Cenové a platební podmínky, čas plnění

(1) Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátce DPH.

(2) Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: – množství požadovaných kusů produktu, – požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění – cenu – identifikaci kupujícího (registrace není povinná-doporučujeme)

3) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

4) Způsoby platby: platí pouze pro ČR ! Platba dobírkou – kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží, předávající osobě. Zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty a PPL. Cena objednaného zboží se navyšuje o poštovné ve výši od 30-80 Kč (dle zadání způsobu platby) u objednávky, která nepřesáhne částku 1.000,- Kč s DPH. V případě zasílání zboží mimo ČR bude k ceně zboží připočteno poštovné ve výši aktuálního tarifu České pošty.

DO JINÉHO STÁTU

V případě odeslání zboží na Slovensko nebo do jiných států  bude k částce objednaného zboží připočtena částka poštovného 200 Kč u balíčku do 2kg, v případě těžšího balíku Vám bude aktuální poštovné sděleno e-mailem nebo SMS a po akceptaci částky poštovného bude zboží odesláno.

(5) Nevyzvednutí zásilky: V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, nebudeme o této skutečnosti zákazníka informovat a budeme to považovat za odstoupení od objednávky. Pokud zákazník výslovně požádá o znovu zaslání zásilky, bude k ceně zboží připočtena (kromě poštovného) navíc částka 200 Kč na úhradu nákladů za prvotně odeslanou a nevyzvednutou zásilku.

Článek 3
Dopravní a expediční podmínky

(1) Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a PPL. Vámi objednané zboží je doručováno na adresu udanou v objednávce. Jestliže nebudete zastiženi, bude Vám do schránky vloženo oznámení o uložení zásilky a zboží jste povinni si vyzvednout na příslušné pobočce České pošty nebo PPL. Zásilku je nutno vyzvednout do doby, udané na Oznámení o uložení zásilky. Po uplynutí této lhůty je zásilka automaticky vrácena zpět.

(2) Zboží je odesíláno dle možnosti v co nejkratším termínu po obdržení objednávky. Pokud není některé zboží skladem, bude na uvedenou skutečnost zákazník upozorněn prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky a projednán s ním termín plnění, případně možná náhrada jiným zbožím. Z tohoto důvodu uvádějte pokud možno co nejpřesnější a aktuální kontaktní údaje.

(3) Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, jakmile se zboží dostane do jeho držení. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je kupující povinen informovat ihned prodávajícího.

Článek 4
Reklamační dispozice

Reklamace se řídí Reklamačním řádem.Viz. níže…Reklamační řád.

Článek 5
Informace o zboží

Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů.

Článek 6
Právo na ostoupení od smlouvy.

(1) Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy- vrátit zboží do 14 dnů od převzetí zásilky a to i bez uvedení důvodu. Vrátit lze pouze neporušené, nepoužité a nepoškozené zboží v originálním obalu. V případě splění těchto podmínek vyplatí- vrátí dodavatel objednavateli částku, která se rovná prodejní ceně zboží, kterou objednavatel za zboží zaplatil. Poštovné a balné za odeslání zboží objednavateli a poštovné a balné za odeslání zboží k vrácení jde k tíži objednavatele. K tíži objednavatele jdou i náklady na poukázání částky na adresu objednavatele.

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě, vyžaduje společnost Advans Vis s.r.o. následující postup:

– Odstoupení od smlouvy musí být písemné, adresováno společnosti Advans Vis s.r.o. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovního účtu zákazníka, případně adresu pro vrácení peněz.

– Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, musí být zasláno zpět na adresu společnosti Advans Vis s.r.o. a to za následujících podmínek:

– zboží musí být v původním nepoškozeném obalu. V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie, nesmí být tato fólie v žádném případě poškozena

– zboží nesmí být použité

– zboží musí být nepoškozené

– společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie

– zboží zasílejte doporučeně a pojištěné

– po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího. Ten musí kupující potvrdit a zaslat zpět na adresu společnosti Advans Vis s.r.o. (Reklamační oddělení společnosti). Tento proces je možné řešit i elektronickou formou pomocí emailu.

– Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou společností Advans Vis s.r.o vráceny peníze za zboží, od nichž budou odečteny skutečné náklady společnosti Advan Vis s.r.o s tímto spojené náklady na dopravu a bankovní poplatky (i u objednávky zboží nad 2.000,- Kč s DPH), případně další prokazatelné náklady prodávajícího, které souvisí s odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího, a to složenkou nebo převodem na bankovní účet zákazníka a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení potvrzeného dobropisu.

– v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude společnost Advans Vis s.r.o akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět včetně započtení všech vzniklých nákladů.

(2) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle článku 6 odstavce 1 od smluv a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností Advans Vis s.r.o ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto obchodních podmínek jsou závazné. Odesláním objednávky dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami.

Reklamační řád
1) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

2) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady – o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

3) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové.

4) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.

5) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží.

6) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Ochrana osobních údajů- osobní údaje kupujícího jsou považovány za důvěrné informace, nebudou poskytnuty třetím stranám a budou použity pouze v souvislosti s danou obchodní transakcí.

Velkoobchodní prodej
1) Doprava balíků do 50 kg v rámci České republiky, kdy příjemce je firma či podnikatel. Doručení následující pracovní den v rozmezí 8:00 – 18:00 hod (PPL). Minimální odběr zboží je stanoven na 3000 Kč s DPH.
2) Velkoobchod: Nabízíme firmám, společnostem a živnostníkům nákup veškerého našeho sortimentu za VELKOOBCHODNÍ CENY.